Categorieën

Fabrikanten

VERKOOPSVOORWAARDEN voor Belgïe
1.1 Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar in onze zetel te Groot-Bijgaarden.
1.2

Onze basisprijzen zijn berekend B.T.W. niet inbegrepen. Wij behouden ons het recht voor op elk tijdstip en zonder voorafgaand bericht onze prijzen te wijzigen. Voor de ingevoerde artikels zijn de prijzen op basis van de wisselkoers, tol en fiscale rechten, vervoer- kosten van de datum van de bestelling vastgesteld.
Elke verhoging voor de levering zal ten laste van de koper zijn.

1.3 Voor alle bestellingen onder een netto bedrag van 300 €uro, zal er een bedrag van 16 €uro aangerend worden voor verpakking en vervoerkosten.
2.1 De goederen worden in elk geval voor risico en verantwoordelijkheid van de koper verzonden. Om in aanmerking te worden genomen, dient iedere klacht te worden ingezonden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.
2.2 De leveringstermijn door de verkoper vermeld, wordt alleen maar aanwijzend en zonder waarborg gegeven.
2.3 De bijzonderheden en afmetingen vermeld in cataloog folders en prospectussen hebben maar een informatieve waarde daar zij op elk ogenblik gewijzigd of verbeterd kunnen worden.
3.1 Elke wijziging of nietigverklaring van de bestelling is afhankelijk van het geschreven akkoord van de verkoper.
3.2 Indien een klacht of waarborg inzake de goederen zou aanvaard worden, zal de verkoper zijn tussenkomst beperken tot de vervanging of de herstelling van de slecht bevonden goederen, alle andere vergoedingen uitsluitend.
4.1 De klachten inzake de rekeningen zijn slechts geldig indien zij binnen de 10 dagen volgend op de factuurdatum, schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
4.2 Behoudens afwijking vermeld op de factuur, dient elke betaling contant te geschieden bij de in ontvangstneming van de goederen. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van onze factuur.
4.3 Elke betaling welke niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor vastgestelde termijnen, doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire interest lopen van 20 %, en dit vanaf de datering van de factuur. Daarenboven zal een bijkomende vergoeding van 15 %, met een minimum van 1.500 fr. geëist worden, indien de facturen onbetaald blijven na versturing van een per post aangetekend schrijven, volgens artikel 1152 en volgende van Burgerlijk Wetboek.
4.4 Bij niet-betaling, behoudt de verkoper zich eveneens het recht voor om de uitvoering van nog niet geleverde bestelling op te heffen.
5.1 In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.
5.2 Minimum facturatiebedrag is 25 €uro.